top of page

Algemene Voorwaarden

Door het ondertekenen van het inschrijf formulier gaat u akkoord met onze voorwaarden.

1. Algemene Regels
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Unlabeled Dance Studio (hierna: Unlabeled Dance Studio)
1.2 Unlabeled Dance Studio is een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75777827.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld  ten behoeve van personen die voor Unlabeled Dance Studio werkzaam zijn en/of zijn geweest.
1.4 Unlabeled Dance Studio heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool en lesgeef locatie te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.
1.5 Bezoekers (cursisten, gasten etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde docent op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

 

2. Inschrijvingen
2.1 Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in als het inschrijfformulier wordt ondertekend.
2.2 Elke nieuwkomer heeft recht op één gratis proefles, tenzij anders afgesproken op papier.
2.3 Elk nieuw lid vult een inschrijvingsformulier in. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4 Personen jonger dan 16 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door de ouders worden ondertekend.
2.5 Het is niet mogelijk om het lidmaatschap te onderbreken in verband met vakanties. Een abonnement opzeggen om soortgelijke redenen moet worden overgelegd met de dansschool eigenaar.

 

3. Betalingen 

3.1 Betaling van het lesgeld moet altijd in de eerste lesweek van de nieuwe maand contant, per bank of met de pinautomaat op de locatie worden voldaan. 
3.2 Bij een inschrijving op de helft van de maand wordt het lesgeld berekend aan de hand van het resterend aantal weken in de betreffende maand.
3.3 De kosten van het lesgeld verschillen per lidmaatschap en kunnen worden gezien op de website op de pagina “abonnementen & prijzen”.
3.4 De vastgestelde lesgelden per maand zijn een gemiddelde welke gebaseerd zijn op een compleet jaar.
3.5 Indien het betalingsgedrag van een lid naar oordeel van Unlabeled Dance Studio daartoe aanleiding geeft, is Unlabeled Dance Studio bevoegd het lid van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de dansschool te ontzeggen en is al hetgeen het lid aan Unlabeled Dance Studio uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.
3.6 Als er een lidmaatschap is afgenomen bestaat er een betalingsverplichting van de afnemer jegens Unlabeled Dance Studio. Indien in de eerste week van de nieuwe maand geen lidmaatschap wordt voldaan heeft de afnemer een informatieplicht. Hij/zij behoort de dansschool in te lichten over eventuele onregelmatigheden
3.7. Unlabeled Dance Studio heeft ten alle tijde het recht, bij betalingsproblemen van de afnemer, om een extern incassobureau in te schakelen.
3.8. Unlabeled Dance Studio is gemachtigd eens per kwartaal de abonnementstarieven te verhogen. 

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Unlabeled Dance Studio is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Unlabeled Dance Studio stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. 
4.2 Door ondertekening van het contract/inschrijfformulier verklaart een lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart-, long- en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het inschrijfformulier en worden besproken met de docent of de dansschool eigenaar.
4.3 Unlabeled Dance Studio sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit.
4.4 Unlabeled Dance Studio is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen kunnen worden opgelopen.
4.5 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

 

5. Lidmaatschap
5.1 Deelname aan de danslessen gebeurt op geheel vrijwillige basis en is op eigen risico.
5.2 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van Unlabeled Dance Studio of de leslocatie zal in rekening worden gebracht bij de betreffende persoon.
5.3 De danszaal dient betreden te worden met binnenschoeisel.

 

6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht is Unlabeled Dance Studio niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.
6.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

 

7. Beëindigen lidmaatschap
7.1 Bij het beëindigen van het lidmaatschap geldt er een opzegtermijn van 2 weken voor aanvang van de nieuwe maand.
7.2 Het beëindigen van het lidmaatschap dient per mail  te geschiedden. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@udancestudio.nl

 

8. Privacyreglement Unlabeled Dance Studio
8.1 Voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij Unlabeled Dance Studio dient u toestemming te geven. Dit kan via een inschrijfformulier.
8.2 Dansschool Unlabeled Dance Studio verwerkt de volgende persoonsgegevens van leden:
– NAW-gegevens
– geboortedatum
– telefoonnummer
– Email-adres

8.3 De gegevens worden verwerkt in een databank om bij te houden hoeveel leden we hebben en in welke les ze zitten. De persoonsgegevens worden met niemand anders (geen andere personen/organisaties) gedeeld. Leden worden via de mail op de hoogte gehouden van belangrijke lesinformatie, nieuwe lessen en andere aan de dansschool gelieerde informatie.
8.4 Elk lid heeft recht op inzage van zijn gegevens, recht op correctie van die gegevens en het recht van verwijdering van de persoonsgegevens. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op via info@udancestudio.nl
8.5  Na uitschrijving van het lidmaatschap worden persoonsgegevens maximaal 7 jaar in een archief
bewaard. In een databank worden gegevens als naam, telefoonnummer en mailadres bewaard. Het
mailadres wordt incidenteel gebruikt bij het versturen van nieuwe lesinformatie.
Verwijdering van deze gegevens is gemakkelijk, dit kan via een reply op een mail of een nieuw mail te sturen naar info@udancestudio.nl
8.6 Indien u niet akkoord gaat zullen wij u geen e-mails versturen.

8.7 Wij filmen onze lessen ter promotie, wij kunnen beeldmateriaal gebruiken als reclame, promotie of ander soort promotie. mocht u daar niet mee eens zijn graag schriftelijk een verzoek sturen.

 

8.8 Te laat betalen kan extra kosten met zich meebrengen. 

vragen stuur gerust een mailtje of maak een afspraak op onze locatie.

Opzeggen

Wat jammer dat je gaat opzeggen. Kunnen wij nog iets betekenen?

Wij hanteren een opzegtermijn voor je maand- of kwartaal abonnement van minimaal 30 dagen voorafgaand aan de nieuwe maand.

 

Kun je wegens omstandigheden een langere periode niet dansen? Geef dit dan op tijd aan ons door ( minimaal 1 maand van tevoren ), anders zien wij ons genoodzaakt het maandelijkse termijnbedrag alsnog in rekening te brengen.

 

Een opzegging kun je aan ons doorgeven via e-mail ( info@udancestudio.nl 
Je kunt ons ook bellen tijdens openingsuren op 06-40786839.

 

Onverwachte omstandigheden zijn uiteraard altijd bespreekbaar

bottom of page